MEER OOR ONS

Welkom by die Gereformeerde Skool Dirk Postma (GSDP) - ‘n Skool vanuit ons as ouers, vir ons kinders, gewortel in reformatoriese onderwys. Ons skool is uniek. Ons skool is anders.

 

Hoekom Dirk Postma?

 • Vir 30 jaar reeds vorm en ontwikkel Laerskool Dirk Postma kinders binne ‘n Gereformeerde belydenis en Skrifgetrouheid.

 • Sedert 1998 het ons skool in roepingsgetrouheid ook ontwikkel tot ‘n hoërskool en nederig dankbaar kan ons noem dat tot op hede was daar geen enkele matriekdruipeling nie.

 • Saam met die kleuterskool, wat ‘n sekere, stabiele wegspring in skoolloopbaan verseker, vorm ons laerskool en hoërskool ‘n andersheid in opvoeding wat uitstaan en uniek is. Ons drie skole funksioneer individueel, maar deel tog ‘n gemeenskaplike karakter en gemeenskaplike uitkoms, naamlik goed gebalanseerde, roepingsbewuste, gereformeerde jongmense.

 • Ons onderwys beweeg binne die raamwerk van kurrikulumvoorskrifte van die Departement van Onderwys, maar word reformatories ontwikkel, aangevul en aangebied. Daarom is voortdurende kurrikulum ontwikkeling by Dirk Postma ‘n hoë prioriteit en goed toegeruste, reformatoriese personeel ‘n vanselfsprekende noodsaaklike.

 • Aan die einde van die skoolloopbaan skryf elke leerling die eksamen van die Departement van onderwys, maar die leerling ontvang ook ‘n ICO-sertifikaat wat sertifiseer dat die leerling ‘n gereformeerde skoolloopbaan gevolg het. Aangesien Dirk Postma ‘n ouerskool is, speel die ouers nie net ‘n rol by die skool nie, maar is ons ouers die hart van ons skool.

 • Ons kleinheid in getalle beperk nie ons deelname op sport en kultuurgebied nie – hier kry almal geleentheid om deel van ‘n sportspan of konsert/revue te wees!

 

Ds. Dirk Postma (1818-1890), na wie ons skool vernoem is, se beginsels vir onderwys was: “Positief, Christelijk, Gereformeerd.”

Hierdie beginsels is wat die Gereformeerde Skool Dirk Postma roepingsgetrou met ‘n uitleef op elke vlak van onderwys:

 

Positief

Christelik

Gereformeerd​

 

Hy (ds. Postma) het gewaarsku “want verkeerd onderwijs en slechte voorbeelden zij voor de zielen uwer kinderen meer te schuwen dan vergiftige slangen voor hunne lichamen.”

 

Gefundeerd in ons belydenis, gehoorsaam aan die Woord, getrou aan die beginsels van die reformasie, staan ons skool as unieke monument van verbondsgehoorsame ouers.

 

Ons leuse is: Wees sterk en vol moed. ‘n Leuse wat ons kan uitleef omdat Gereformeerde beginsels ons hele onderwys deursuur by Gereformeerde Skool Dirk Postma. Ons verwelkom u en u kind graag by ons.

 

Dirk Postma groete!

Ons Visie en Missie

Wie is GSDP?

 • Die Gereformeerde Skool Dirk Postma (GSDP) se grondslag is die Heilige Skrif, soos bely in die drie formuliere van eenheid.
 • Vanuit hierdie grondslag glo GSDP dat Christus se lig in en uit alle vakke en alle aktiwiteite van die skool skyn.
 • GSDP het ’n doelgerigte leerkultuur, kleiner klasgroottes en onderwysers wat hul taak as roeping sien en uitleef.
 • By GSDP is daar nie ’n ongebalanseerde klem op prestasie nie en al die kinders kry die geleentheid om hul volle potensiaal te bereik.
 • By GSDP gee ons vir leerlinge ankers om hul roepings met selfvertroue na skool te kan uitleef. GSDP het ’n hoë akademiese standaard en staan gelyk met die beste skole in Gauteng.

 

Waarom GSDP?

 • Die belangrikste deel van ’n mens se vormingsjare is die jare op skool. By die skool leer jy nie net lees en somme maak nie, jy leer ook oor die lewe, waardestelsels en verwysingsraamwerke. Kortom, by die skool leer jy van menswees. Om ’n skool te kies, gaan dus nie net daaroor om die naaste skool of die skool met die beste sportrekord of akademiese rekord te kies nie. Om ’n skool te kies is, is ’n keuse wat jou kind gaan vorm in sy of haar menswees.

 

 • GSDP se grondslag is die Heilige Skrif, soos bely in die drie Formuliere van Eenheid. Hierdie grondslag werk deur in alle skoolboeke, alle lesse en in alle ander aktiwiteite. Die onderrigtaal by GSDP is Afrikaans.

 

 • By GSDP leer ons ons kinders van die grootheid van God en sy skepping op alle lewensterreine. Die wetenskap word vir die kind deur die lig van Christus oopgebreek. Gereformeerde skole leer kinders dus van ’n baie groter wêreld as ’n skool wat nie Christus se lig op elke vakgebied laat skyn nie.

 

 • By GSDP ’n doelgerigte leerkultuur het met kleiner klasgrotes en onderwysers wat hul taak as roeping sien en uitleef.

 

 • GSDP het ’n verrykte, Christelik-gefundeerde kurrikulum met meer diepte en ’n breër omvang om kinders beter toe te rus vir verdere studies en die volwasse wêreld.

 

 • GSDP bied ’n gesonde opvoedingsmilieu waar kinders omgaan met maats en onderwysers wat dieselfde norme en waardes het as die norme en waardes wat hul ouers tuis huldig.

 

 • By GSDP kan ons die liefde van ons onderwysers sien. Hulle is onderwysers wat mooi met kinders praat en hulle op ’n mooi manier begelei.

 

 • By GSDP glo ons dat kinders as volle en gebalanseerde mense moet ontwikkel en dat ons leerlinge nie net een van baie en ’n gesiglose nommer is nie. 

 

 • By GSDP gee ons persoonlike aandag aan ons leerlinge. Die vinniger kinders leer dan vinnig en die stadige kinders leer ook vinniger, met meer geleenthede vir almal. Al die kinders kry kans om aan sport en ander aktiwiteite deel te neem, nie net die uitblinkers nie.

 

 • Sportsoorte by GSDP sluit in: rugby, krieket, netbal, sagtebal en atletiek. Die skool werk ook saam met verskeie sportklubs. Kultuuraktiwiteite sluit in: redenaars, skoolkoerant, konserte en orkes. Op kultuurgebied word daar met verskeie buite-organisasies en klubs saamgewerk.

 

 • GSDP lê nie ongebalanseerd klem op prestasie nie en glo dat elke kind sy of haar beste moet doen volgens die gawes wat die Here aan hom of haar gegee het. Elke kind se eie vermoëns moet tot uiting gebring en ontwikkel word.

 

 • GSDP glo dat kinders ligdraers in die wêreld moet word. Ons maak hulle nie in ’n Christelike kokonnetjie groot wat nie die skok van die wêreld daarbuite kan oorleef nie. Kinders word juis toegerus om hul roeping in die wêreld met selfvertroue te kan aanpak. Ons leer kinders om hul roeping te verstaan en hul lewens daarvolgens te lei. 

 

 • GSDP glo dat ’n skool sy leerlinge van roeping moet leer ten einde hulle vir die wêreld daarbuite voor te berei. By GSDP kry kinders ankers vir die wêreld daarbuite: waardes, etiek, beginsel, karakter, verantwoordelikheid en werksetiek. Die gevolg hiervan is dat hulle sterk staan en in die wêreld daarbuite kan funksioneer.

 

 • By GSDP glo ons dat mense met karakter en waardes meer werksekuriteit het. Ons gee kinders ankers om ten volle te funksioneer.

 

 • GSDP se uitslae staan gelyk met dié van die top-skole in Gauteng en van ons onderwysers is as van die beste in hulle vakgebied in Gauteng en die streek aangewys.

Ons geskiedenis

Die laerskool was die eerste deel waarmee Dirk Postma 26 jaar gelede begin het. In samewerking met ander skole asook met Arso en Aros is ‘n eie, gereformeerde, kurrikulum ontwikkel. Daarna is die kleuterskool begin wat ‘n ideale begin van ‘n ideale skoolloopbaan is.

 

Sedert die hoërskool in 1998 tot stand gekom het, was daar nog nie ‘n enkele matriekdruipeling nie!

 

Ons het in 2013 met groot opgewondenheid ons nuwe skoolgebou in gebruik geneem. Breedweg gebruik die skool die kurrikulumraamwerk van die Departement van Onderwys wat betref temas en uitkomste, maar temas word aangevul met eie temas en inhoude word reformatories ingevul.Aan die einde van die skoolloopbaan skryf die leerlinge die eksamen van die Departement van Onderwys en die skool reik ook ‘n ICO-serftifikaat uit wat sertifiseer dat die leerlinge ‘n gereformeerde skoolloopbaan gevolg het.

Besoekers

Kontak Nommers

Tel: 012 332 3222

Epos: gsdp@gsdp.org.za

Vinnige Kontak